Friday, 17 February 2017

Thirty heller [Ceskoslovensko Postage]Czechoslovakia Stamp


Czechoslovakia Stamp